Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

[sc_embed_player fileurl="https://wandzin.pl/wp-content/uploads/2024/05/plik.mp3"]

Oddział opiekuńczo leczniczy

Oddział opiekuńczo – leczniczy został utworzony z myślą o osobach żyjących z wirusem HIV/AIDS oraz niepełnosprawnych seniorach

Okres pobytu jest nieokreślony, w tym czasie podopieczni są objęci profesjonalną opieką medyczną. Jest ona możliwa dzięki pracy specjalistów – lekarzy (internista, geriatra, specjalista chorób zakaźnych, psychiatra), pielęgniarek, opiekunek medycznych i salowych. Te osoby każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby jak najlepiej pomagać, opiekować się i wspierać naszych podopiecznych. Nasz odział współpracuje z innymi szpitalami i klinikami chorób zakaźnych, m.in. w Bydgoszczy i Gdańsku. Chcąc zapewnić, jak najlepsze i najbardziej dogodne warunki, naszym pacjentom korzystamy z profesjonalnego sprzętu medycznego.

Poza kompleksową opieką medyczną pacjentom naszego oddziału zapewniamy wsparcie psychologiczno – terapeutyczne. Można podjąć nie tylko pracę indywidualną z pomocą psychologa/ terapeuty, logopedy ale także terapię grupową. Połączenie jednej z drugą często przyspiesza osiągnięcie równowagi psychicznej.

Stawiamy również na regularną i intensywną rehabilitację. Rehabilitant pracuje z naszymi pacjentami od poniedziałku do piątku, posługując się różnorodnymi metodami i narzędziami, które przyspieszają powrót do zdrowia i sprawności fizycznej. Każdego dnia personel stwarza również możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej – wzmacniania/utrzymania zdolności manualnych, kreatywnego myślenia, zdolności plastycznych.

Osoby chętne mogą skorzystać ze opieki duszpasterskiej oraz co tydzień uczestniczyć we mszy świętej.

Aby zostać przyjętym do Oddziału Opiekuńczego (ZOL) w Wandzinie należy:

Skontaktować się z Ośrodkiem w Wandzinie pod numerem telefonu: 59 832 34 13, wew. 13.

Pobrać, wydrukować i wypełnić załączony poniżej formularz Wniosku o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL).

Ponadto, do Wniosku o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego  należy dołączyć:

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w oddziale opiekuńczo-leczniczym, w szczególności:

  • oświadczenie o wysokości i rodzaju dochodów;
  • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty;  do decyzji załącza się zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie do ZOL na potrącanie opłaty za pobyt w oddziale opiekuńczo-leczniczym przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, wyrównawczego lub renty socjalnej;
  • kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej, w tym karty informacyjne leczenia szpitalnego.

Oddział posiada kontrakt z NFZ. Leczenie jest bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Nadzór nad pracą Kadry Terapeutycznej sprawuje superwizor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Działalność ośrodka zgodna z Systemem Zarządzania Jakością Norma ISO 9001 : 2015