Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

[sc_embed_player fileurl="https://wandzin.pl/wp-content/uploads/2024/05/plik.mp3"]

O ośrodku

Obecnie

1. OPIEKA MEDYCZNA:

Oddział Opiekuńczo – Leczniczy w Wandzinie świadczy profesjonalne usługi medyczne osobom żyjących z wirusem HIV, chorym na AIDS, niepełnosprawnym, wymagającym opieki długoterminowej. Poza opieka medyczną, pacjenci mogą skorzystać z pomocy psychologiczno-terapeutycznej, w tym np. arteterapii, bajkoterapii, terapii ruchem, treningów kulinarnych. Opieka medyczna obejmuje profesjonalne usługi rehabilitacyjne, w tym ćwiczenia kinezyterapeutyczne, masaże, krioterapię, laseroterapię, elektroterapię, hydroterapię, światłolecznictwo, haloterapię (grota solna). W Ośrodku prowadzona jest Poradnia Stomatologiczna dla osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS, HCV, HBV.

2. OPIEKA TERAPEUTYCZNA:

Oddział dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – terapia trwa od 6 do 12 miesięcy. Program terapeutyczny opiera się na metodach oddziaływań leczniczych, zgodnie z którymi człowiek posiada naturalną zdolność do przezwyciężania trudności. Celem terapii jest wsparcie uczestników w procesie odzyskiwania wpływu na własne życie oraz zmotywowanie ich do dalszych pozytywnych zmian. Osoby decydujące się na leczenie, stają się członkami społeczności terapeutycznej. Oddział dla osób uzależnionych od alkoholu i behawioralnie- terapia trwa 8 tygodni, oparta na kole Zmian oraz elementach społeczności terapeutycznej, nastawiona na poszerzenie świadomości w zakresie mechanizmów choroby. Program terapeutyczny opiera się na intensywnej pracy nad motywacją oraz jednoczesnym podejściem do trzeźwości.

3. DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA:

Działalność ekologiczna realizowana jest poprzez: prowadzenie certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego oraz przetwórni i suszarni owoców i warzyw, ochronę zagrożonych zasobów genowych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, realizację licznych programów, mających na celu ochronę różnorodności biologicznej.

4. DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA:

Ma na celu podnoszenie jakości życia osób, przebywających w ośrodku. Realizowane jest to poprzez wdrażanie licznych inicjatyw i projektów, których celem jest wsparcie osób wykluczonych społecznie/zawodowo w zakresie wykraczającym poza ramy podstawowej opieki terapeutycznej i medycznej. 

Inne informacje o EKO ”Szkole Życia”. Jesteśmy największą, stacjonarną placówką w Polsce dla osób żyjących z HIV/AIDS. Realizujemy wiele inicjatyw, projektów lokalnych i międzynarodowych, społecznych i ekologicznych, opartych na współpracy z innymi organizacjami instytucjami i organizacjami. Zostaliśmy wybrani najlepszym gospodarstwem ekologicznym w województwie pomorskim oraz trzecim w Polsce. Oferujemy szkołom oraz różnym instytucjom warsztaty i szkolenia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniem oraz przełamywaniu barier w kwestii problematyki HIV/AIDS.

Poszerzając zakres działań uruchomiliśmy na rzecz podopiecznych, w ramach struktur Stowarzyszenia Centrum Integracji Społecznej oraz Ochotnicza Straż Pożarną, w której działania zaangażowani są pracownicy, wolontariusze, a także pacjenci, którzy pod okiem wykwalifikowanego personelu biorą udział w ćwiczeniach pożarniczych. 

Od 2009 roku działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001.

Dawniej

Jak wyglądały początki istnienia EKO „Szkoły życia” w Wandzinie? Jaką historię kryje w sobie miejsce, w którym od ponad trzydziestu lat znajduje się ośrodek? Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” znajduje się w samym sercu lasu, w malowniczym zakątku ziemi człuchowskiej, nad jeziorem Wandzinek. Uwagę gości przykuwa nie tylko piękno natury, ale również starannie wkomponowana architektura, w tym XIX-wieczny dworek myśliwski, z którym nieodłącznie związana jest historia Wandzina. Rodzina Steckertów Pałacyk został zbudowany po okresie wojen napoleońskich przez pruskiego junkiera Andeasa von Steckerta- właściciela dóbr ziemskich pomiędzy Kiełpinkiem, a Polnicą. Pełniąc funkcję rezydencji myśliwskiej, pałac w Wandzinie (Gut Waldau) wielokrotnie gościł przedstawicieli szlachty pruskiej, dla których właściciele majątku organizowali w Puszczy Wandzińskiej liczne polowania. W połowie XIX w. wystawny tryb życia doprowadził Steckertów na skraj bankructwa. Joahann von Steckert, który odziedziczył rodzinny majątek wraz z dworkiem myśliwskim, ożenił się z Sylwią von Wohner, córką właściciela dóbr ziemskich w Polnicy. Małżonka wniosła Steckertowi w posagu 50 tys. talarów, a on sam pożyczył od S.A. „Berliński Kantor Drzewny” 55 tys. talarów. Dodatkowo, chcąc ratować rodzinny majątek, Steckert kupił we Frankfurcie nad Odrą młyny. Jednakże nie przyniosły one młodemu dziedzicowi oczekiwanego zysku, a tym samym nie spłacił on zaciągniętego długu w wyznaczonym terminie. Dobro leśne o powierzchni 2336 mórg i wartości 50 tys. talarów znalazło się w posiadaniu berlińskiej spółki, która wydzieliła z niego majątek, składający się z pałacu, 10-ciu chat, gruntów ornych (110 ha), lasu i wody (łącznie 7 ha) oraz nieużytków (3 ha). W ten sposób powstało duże gospodarstwo leśne, nad którym bezpośrednią kontrolę sprawował nadleśniczy, rezydujący w wandzińskim pałacu. Działania spółki zapoczątkowały rabunkową eksploatację lasów, co w konsekwencji doprowadziło do upadku majątku. W roku 1928 dobro leśne zostało przekazane Wspólnocie Ziemskiej Rady Gminnej w Przechlewie.

Na nowo w granicach Polski

W 1945 r. ziemia człuchowska ponownie znalazła się w granicach państwa polskiego. Po opuszczeniu majątku wandzińskiego przez Rosjan, którzy doprowadzili pałac oraz inne zabudowania do ruiny, dobro zostało przekazane Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu w Płaszczycy. Pałac został wyremontowany, a w latach 50-tych znalazł się pod kontrola M.P.G.K. w Bydgoszczy. Następnie dawna rezydencja myśliwska Steckertów została przekazana Bydgoskiej Fabryce Kabli, która utworzyła w wandzińskim pałacu ośrodek wypoczynkowy, istniejący do roku 1979/1980.

Powstanie EKO „Szkoły Życia”

Do listopada 1992 r. dworek myśliwski w Wandzinie uległ powolnej ruinie. Jednak 3 listopada 1992 r. na mocy aktu notarialnego Bydgoska Fabryka Kabli przekazała w wieczyste użytkowanie obszar o powierzchni ponad 9 ha wraz z pałacem myśliwskim oraz budynkami gospodarczymi Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”, który to uchwała nr 18/92 utworzył w Wandzinie ośrodek dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym: EKO „Szkołę Życia”. Po objęciu kierownictwa ośrodka przez dyrektora Donata Kuczewskiego, w sierpniu 1993 roku podjęto się odrestaurowania zabytkowego pałacu. Dzięki wspólnej pracy mieszkańców ośrodka i jego kadry, a także dzięki wsparciu darczyńców oraz inżynierów: arch. Lesława Gajda i Inspektora Nadzoru inż. Janusza Oleszczaka, pałac stał się wizytówką EKO „Szkoły Życia”

Oddział posiada kontrakt z NFZ. Leczenie jest bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Nadzór nad pracą Kadry Terapeutycznej sprawuje superwizor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Działalność ośrodka zgodna z Systemem Zarządzania Jakością Norma ISO 9001 : 2015